OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi (Tamamlandı)

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:

 • Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması
 • Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu
 • Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi
 • Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar
 • Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar
 • Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
 • Lobi ve tanıtım faaliyetleri
 • Yatırım promosyonu
 • Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri
 • Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.
 • Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)
 • Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması
 • Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu

 • Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme
 • Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)
 • İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme
 • Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar
 • Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar
 • Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması
 • Stratejik bilgi kaynaklarına erişim

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

 • Tedarikçi geliştirme programları uygulanması
 • Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması
 • Ortak kullanım depolarının kurulması
 • Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar
 • Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları
 • Enerji verimliliği programları
 • Yenilenebilir enerji programları
 • Test/analiz laboratuvarının kurulması
 • Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Endüstriyel ortak yaşam
 • Ortak ulaşım, vardiya planlama
 • Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu

Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu

 • Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması
 • Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı
 • Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması
 • Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyonvb.) platformlarının kurulması
 • Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
 • Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.