“Türkiye Yeşil Sanayi Projesi: Sanayi Kuruluşlarının Yeşil İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi”

Bildiğiniz üzere yeşil dönüşüm, günümüzde artık gönüllülük esasına dayalı olmaktan çıkarak zorunluluk haline gelmiştir. İklim değişikliği ile mücadelede üretici, tüketici, sivil toplum örgütleri, iş örgütleri ve hükümetlere düşen sorumluluklar artmaktadır. Atılan somut adımların en önemlilerinden biri, küresel ısınmayı mümkünse 1,5 °C ile sınırlandırmayı hedefleyen Paris İklim Anlaşması’dır. Anlaşmaya taraf olan 196 ülke, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi doğrultusunda Ulusal Niyet Katkı Beyanlarını açıklamaktadırlar.

Yeşil Mutabakat kapsamında AB’nin yürürlüğe koymayı planladığı en önemli politika araçlarından biri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıdır. AB, bu düzenleme ile hem kendi sınırları içerisinde hem de küresel düzeydeki sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede Dünya Bankası Desteğiyle Yürütülecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi”: Sanayi Kuruluşlarının Yeşil İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi” altında KOSGEB, TUBİTAK ve Sanayi Bakanlığı olmak üzere 3 Kurum tarafından sanayici ve işletmecilere toplamda 450 milyon dolarlık bir teşvik verilecektir.

Proje kapsamında sanayiciler tarafından yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve benzeri tematik alanlarda sanayi işletmeleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler için KOSGEB tarafından kredi desteği, sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerinde kendilerine yol gösterecek mentorluk faaliyetleri ve firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için TÜBİTAK tarafından hibe ve geri ödenebilir finansman desteği ve yine sanayiciye “Sanayide Yeşil Dönüşüme” ilişkin ihtiyaçların analiz edilmesi (sektör ve teknoloji bazında); Yeşil Teknoloji Taksonomisinin tanımlanması kapsamındaki çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finans desteği sağlanacaktır.